KUUL

Vi gør en forskel

Ultraløb, motion og velgørenhed i forening

Vores Vedtægter

Her kan du læse vedtægterne for vores forening. Vedtægterne kan virke lidt stive og regelrette. Årsagen til at de gør det er, at vi gerne vil sende et klart signal om, hvad det er KUUL står for, og hvad man kan forvente af os.

Er der noget du er i tvivl om, når du læser vores vedtægter, så er du meget velkommen til at kontakte os, da vi gerne svarer på spørgsmål.

Følgende er vedtaget på generalforsamlingen den 5. november 2007:

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen KUUL der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt i foreningen søge nye udfordringer, samt at udbrede kendskabet til denne sport. Vi vil også arbejde for at modbevise, at opfattelsen af at Ultraløbere er løbenørder, der har nok i sig selv. Medlemmerne vil gerne aktivt bidrage med positiv ånd og overskud til at glæde andre. Derfor løber vi med det formål, at indsamle penge til gavn for Hjertebørn og deres familier, samt personale på afdelingerne for Hjertebørn på Aarhus Universitetshospital i Skejby og Rigshospitalet.

Pengene vil blive overrakt en gang årligt – 3. søndag i Advent – som afslutning på den årlige juletur, Brabrandsøen Rundt, 12 timers løb, minimum 100 kilometer.

Formålet er ikke at finansiere medlemmernes fritidsinteresse. Foreningen vil dog tillade, at maksimalt 25 % og minimum 10.000 kroner anvendes som tilskud til de løbsgebyrer, som medlemmerne påføres i forbindelse med at de stiller op for profilering af formålet/sponsorerne, drift af hjemmeside, samt indkøb og trykning af sponsortøj.

Foreningen vil samle penge ind ved at indgå sponsorater med virksomheder og fonde, hvor der kan indgå fælles aktiviteter, deltagelse i løb og andre markedsføringstiltag. Ligeledes kan privatpersoner støtte vores arbejde.

Såfremt en sponsor vil støtte med konkrete ting til børnene, afdelingen eller udstyr til løberne vil det også være tilladt at profilere dem på såvel hjemmeside som tøj, som tak for dette.

Der må dog tages forbehold for skader, som forhindrer en eller flere af medlemmerne i at stille op i løb.

§ 3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år, og har gennemført minimum et ultraløb på 100 kilometer. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver enstemmighed blandt medlemmerne.

§ 4 Indmeldelse
Enhver der opfylder kriterierne for medlemskab kan søge om optagelse. Foreningen er dog begrænset til 10 medlemmer, hvorfor optagelse af nye medlemmer kun kan ske ved enstemmighed.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden.

§ 6 Kontingent
Der betales ikke kontingent.

§ 7 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af FEBRUAR måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 9 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 5) Valg af fokusområde for kommende år. 6) Behandling af indkomne forslag. 7) Valg af bestyrelse (formand, kasser, sekretær). Bestyrelsen konstituerer sig selv. 8) Valg af revisor og revisorsuppleant. 9) Eventuelt.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der har stemmeret – jvf. § 8

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 12 Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og en sekretær og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

§ 13 Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden.

§ 14 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i JANUAR måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 17 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Opløses foreningen overdrages foreningens midler til Hjerteforeningens Børneklub.

Du kan hjælpe KUUL med at gøre en forskel for hjertebørn

SÆT FOKUS HJERTEBØRN VED AT DELTAGE I KUUL’S EVENTS.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev ved at sende en mail til nyhedsbrev@kuul.dk.

Du modtager vores månedlige nyhedsbrev og er blandt de første, der får mulighed for at tilmelde dig vores events.

STØT KUUL OG VÆR MED TIL AT GØRE EN LIVSVIGTIG FORSKEL.

Opret din egen indsamling, som du selv bestemmer anledningen til via BetterNow.

VI SØGER SPONSORER MED HJERTET RETTE STED

Vores sponsorater er bygget op omkring vores hovedevent KUUL Vinternat 3. søndag i advent.

Vi laver foredrag og andre events henover året. Kontakt os. Vi er åbne for alt, der giver overskud for Hjertebørnene.

Løb med os
Støt os
Sponser os